REACH

Nařízení  Evropského parlamentu a Rady(ES) č . 1907/2006 (obecně nazývané REACH) se vztahuje i na výrobky společnosti CHMOTEX Děčín a.s.

Do konečného termínu pro přeregistraci dle nařízení REACH, tj. do 30. 11. 2007 předložila společnost agentuře ECHA skoro sto přeregistrací. Na základě těchto přeregistrací využívá společnost CHEMOTEX Děčín a.s. odkladné lhůty pro registraci zavedených látek v souladu s ustanoveními Nařízení REACH.

Látky jako takové nebo ve směsi, které společnost uvádí na trh a na něž se vztahuje povinnost registrace, budou registrovány v závislosti na vyráběném množství  v termínech stanovených nařízením REACH.

Společnost v současné době neuvažuje v souvislosti s naplňováním povinností vyplývajících z nařízení REACH a  s vypuštěním některých vyráběných látek ze sortimentu. Pokud k takovému rozhodnutí  v budoucnu dojde, budou odběratelé včas s touto skutečností seznámeni a bude jim případně nabídnuto alternativní řešení.

Současně společnost shromažďuje informace od svých dodavatelů ohledně stavu procesu registrace nakupovaných chemických látek  a poskytuje je dále svým odběratelům – následným uživatelům.

Implementace nařízení REACH a jeho naplňování ze strany subjektů, na které se povinnosti vyplývající z nařízení REACH vztahují je nesmírně složitý a administrativně náročný proces.

Složitost a náročnost celého procesu se ukazuje názorně v této době, kdy, ačkoliv první termín pro registraci látek vyráběných v množství nad 100 tun za rok, látek nebezpečných pro životní prostředí  vyráběných v množství nad 100 t ročně a látek CMR nad 1 tunu ročně uplynul již 30. 11. 2010, neobdržela společnost všechny relevantní informace týkající se látek, pro které termín pro registraci již uplynul a které nakupuje a dále používá pro chemické syntézy,  přípravu směsí nebo dále distribuuje. Za relevantní informace o chemické látce v souladu s nařízením REACH se nepovažuje pouhý fakt registrace a sdělení registračního čísla, nýbrž rozšířený bezpečnostní list ve formě a rozsahu dle Nařízení REACH, včetně příslušných expozičních scénářů, pokud se na látku vztahuje povinnost vypracovat zprávu o chemické bezpečnosti.

Problematikou sdílení informací se zabývala i Evropská federace chemického průmyslu CEFIC, která v tomto syslu uveřejnila svůj názor na stávající stav (viz následující odkaz):

REACH

Současně s naplňováním povinností, které pro společnost vyplývají z Nařízení REACH, plní společnost i povinnosti  vyplývající  z Nařízení (ES) 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (CLP).

Kontaktní osoba pro REACH:                                                   Kontaktní osoba pro CLP:

ing. Jaroslav Písek                                                                    Dana Kopřivová

tel.:  412 709 270                                                                       tel: 412 709 224

mobil:  602 225 508                                                                  mobil: 724 859 803

                                                                 

e-mail: jaroslavpisek@chemotex.cz                                e-mail: danakoprivova@chemotex.cz

 

 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz