Hledání dle kritérií

RISTIN NEF

chrání zařízení vystavená vlivům agresivního prostředí kyselé, zásadité a mírně oxidační povahy

Charakteristika výrobku

RISTIN NEF je roztok syntetických pryskyřic ve směsi organických rozpouštědel. Vytvrzuje se Tvrdidlem T 156 nebo Tvrdidlem T 150.

Použití

Nátěrová hmota RISTIN NEF slouží k ochraně zařízení vystavených vlivům agresivního prostředí kyselé, zásadité a kyselé mírně oxidační povahy. Z důvodů dekorativních a estetických se může nátěrová hmota obarvit přidáním až 8 % hliníkové pasty 7010 (počítáno na nátěrovou hmotu) bez nebezpečí zhoršení mechanických vlastností. Může být též přidáno černé barvivo – RISTIN NEF/BLACK.

Vlastnosti výrobku

Tmavě hnědá nízkoviskózní kapalina esterového zápachu.

Obsah organických rozpouštědel

RISTIN NEF

charakteristika 

jednotka

hodnota

hustota produktu

g.cm-3

1,030

obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem

kg/kg produktu

0,51

obsah celkového organického uhlíku

kg/kg produktu

0,423

obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %

% objemové

40,85

 RISTIN NEF-AL

charakteristika 

jednotka

hodnota

hustota produktu

g.cm-3

1,030

obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem

kg/kg produktu

0,50

obsah celkového organického uhlíku

kg/kg produktu

0,480

obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %

% objemové

42,00

 RISTIN NEF musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Sušina v %

min. 45

PN-ZM 254/2001

Konzistence výtokovým pohárkem 4 mm, při 20 °C v sekundách

max. 50

ČSN EN ISO 2431

RISTIN NEF-AL musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Sušina v %

min. 40

PN-ZM 293/2002

Zpracování výrobku

 Příprava podkladu:

Povrch kovu se zbaví rzi otryskáním nebo očištěním smirkovým plátnem, nebo ocelovým kartáčem a odmastí organickým rozpouštědlem. Povrch betonu se zbaví prachu a nečistot mechanicky. Kov je možno opatřit základním reaktivním nátěrem, nejlépe barvou epoxidovou základní dvousložkovou zinkochromátovou S 2300, zejména v případech aplikace nátěrové hmoty na plochy vystavené povětrnostním vlivům.

 Mísící poměr: 

RISTIN NEF

100 hmot. dílů

TVRDIDLO T 156 nebo TVRDIDLO T 150

20 hmot. dílů

Nanášení nátěru: 

Nátěrová hmota se nanáší převážně štětcem, výjimečně stříkáním, lze ji zpracovat i máčením. Konzistence nátěrové hmoty po smíchání se pohybuje podle teploty mezi 40 až 60 sekundami (ČSN EN ISO 2431, výtokový pohárek 4 mm). Za 4 hodiny po přípravě je nárůst konzistence o cca 20 s. K ředění nátěrové hmoty a k čištění pracovního nářadí je možno použít ředidlo S 6003, toluen nebo xylen. Ochranný povlak se vytváří postupným nanášením tří až osmi vrstev nátěru v závislosti na agresivitě prostředí. Každá další vrstva se nanáší až po zaschnutí vrstvy předcházející, tj. za 1 až 5 hodin, podle teploty prostředí a počtu vrstev. Tloušťka jednoho nátěru po vytvrzení je cca 45 mikrometrů.

 Doba  zpracovatelnosti:

 při 15 °C                                               max. 5 hodin

při 20 °C                                              max. 4 hodiny

při 25 °C                                              max. 3 hodiny

Je třeba zamezit odtěkání rozpouštědel z pracovní nádoby s připravenou hmotou.

Doba vytvrzování nátěru:

Vytvrzování nátěru trvá 2 až 3 dny při 20 °C. Při nižší teplotě se doba vytvrzování prodlužuje, při vyšší teplotě se zkracuje. Vyšším teplotám může být nátěr vystaven až po odpaření rozpouštědla. Agresivnímu prostředí může být nátěr vystaven až za 7 dnů po zhotovení poslední vrstvy.

Čištění pracovního nářadí:

Pracovní nářadí se čistí ředidlem S 6003, toluenem, xylenem, příp. perchlorethylénem. Spotřeba RISTINU NEF závisí na charakteru podkladu. Při nanášení nátěru na nesavý povrch (např. kovový materiál) je spotřeba 0,125 kg/m2. Spotřeba produktu při aplikaci na savý povrch dosahuje cca 0,25 kg/m2.

Vlastnosti nátěrového filmu:

Nátěrová hmota zasychá a prosychá velmi rychle.

Do stupně       S1 za 10 až 15 minut

                        S2 za 2 až 2,5 hodiny

                        S4 za 4 až 5 hodin.

Vytváří tvrdé filmy s nižší elastičností, dobře přilnavé na nejrůznějších podkladech. Přilnavost na ocelový plech stanovená mřížkovým řezem činí stupeň 1 (O1). Trojnásobné nátěry odolávají při teplotách 20 až 25 °C účinku louhu sodného, kyseliny sírové, částečné kyseliny dusičné, chloridu sodného, vody. Z organických rozpouštědel odolávají tyto nátěry nepolárním, jako je benzín, omezeně naftě. Neodolávají ketonům, esterům a organickým kyselinám. Jsou použitelné               do 110 °C.

Balení, skladování

RISTIN NEF se dodává v pozinkovaných sudech o objemu 200 litrů, případně v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na jeho aplikační vlastnosti.

Doprava

RISTIN NEF se dopravuje krytými dopravnínmi prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

 

 

Účel použitíAntikorozní přípravky ve stavebnictví, ochrana kovů v agresivním prostředí
VlastnostiDvojsložkové nátěrové hmoty, Ochrana betonu, Ochrana kovů, Ochrana v agresivním prostředí, Ochrana v prostředí kyselin, Ředitelné nátěrové hmoty
RISTIN NEF/AL roztok syntetických pryskyřic ve směsi organických rozpouštědel. Vytvrzuje se Tvrdidlem T 156 nebo Tvrdidlem T 150
RISTIN NEF/BLACK Ochranný nátěr - chrání zařízení vystavená vlivům agresivního prostředí kyselé, zásadité a mírně oxidační povahy
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz