Hledání dle kritérií

KORYNT ECS

používá se jako průmyslový odmašťovací prostředek. Vzhledem ke své omezené pěnivosti a účinnosti je zvláště vhodný pro vysokotlaké čisticí systémy.

Charakteristika výrobku

KORYNT ECS je vodný roztok synergické směsi povrchově aktivních látek. 

Použití

KORYNT ECS se používá jako průmyslový odmašťovací prostředek. Vzhledem ke své omezené pěnivosti a účinnosti je zvláště vhodný pro vysokotlaké čisticí systémy.

Vlastnosti výrobku

KORYNT ECS je čirá žlutá nízkoviskózní kapalina. Obsažené povrchově aktivní látky jsou lehce biologicky rozložitelné. Je již za studena neomezeně mísitelný s vodou bez závislosti na tvrdosti vody.

KORYNT ECS musí vyhovovat těmto znakům jakosti:

Znak jakosti 

Hodnota

Metodika stanovení

pH vzorku

12,5 až 13,5

PN-ZM 558/2010

Hustota při 20 °C v kg.l-1

1,110 až 1,130

PN-ZM 558/2010

Bod zákalu ve °C

45 až 55

PN-ZM 558/2010

Zpracování výrobku

Doporučené ředění je 1 díl KORYNTu ECS na 50 až 100 dílů vody, podle druhu znečištění. Při silnějším znečištění je možné použít i vyšší koncentrace.Připravený roztok je možné aplikovat jak ponorem (např. v ultrazvukových pračkách), tak postřikem tlakovými tryskami s použitím teplé i studené vody. S vyšší teplotou (např. 40 až 50 °C) se zvyšuje účinnost čištění. Pro použití KORYNTu ECS ve strojírenském průmyslu je po dohodě se zákazníkem možné přidat do receptury vhodný typ inhibitoru koroze podle druhu odmašťovaného materiálu. Pokud se pracovní lázeň používá k odmašťování opakovaně, dochází k postupnému snižování obsahu aktivních látek, proto je třeba kontrolovat jejich obsah v pracovní lázni. Tato kontrola se provádí stanovením tzv. bodovitosti lázně.

Postup stanovení :

Do 250 ml titrační baňky odpipetuje se 5 ml pracovní lázně, vytemperované na 20 °C, přidá se 20 ml destilované vody a několik kapek indikátoru fenolftalein. Vzorek se promíchá a titruje odměrným roztokem kyseliny chlorovodíkové c(HCl)=0,1 mol.dm-3 do odbarvení (přechod z červenofialové barvy do bezbarvé). Spotřeba odměrného roztoku  c(HCl)=0,1 ml.dm-3  v ml je přímo hodnotou bodovitostí odmašťovacího roztoku. Vzhledem k orientačnímu charakteru stanovení zanedbáváme ve výpočtu faktor odměrného roztoku HCl. Příklad naměřených hodnot bodovitosti v závislosti na koncentraci KORYNTu ECS v pracovní lázni uvádí tabulka č. 1:

Tabulka č. 1

Koncentrace

KORYNT ECS v %

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Spotřeba v odměrného roztoku HCl v ml

10,3

11,0

11,2

11,4

11,6

12,0

12,5

13,0

13,5

Hodnoty bodovitosti pracovní lázně v závislosti na koncentraci aktivních látek v KORYNTu ECS se poněkud liší podle kvality použité provozní vody. Proto doporučujeme uživateli KORYNTu ECS upravit kalibrační křivku podle vlastních naměřených hodnot. Z tabulky č. 1 je patrné, že poklesne-li bodovitost lázně pod určitou hodnotu, při které je již provozně odzkoušena nedostatečná odmašťovací účinnost lázně, je tuto lázeň nutno doplnit přídavkem KORYNTu ECS. Například – je li jako dostačující odzkoušena koncentrace 1 až 2 % a poklesne-li bodovitost pod 10 ml, doplníme lázeň o přídavek 1 kg KORYNTu ECS na 100 litrů pracovní lázně. Dalším způsobem, jak zesílit pracovní lázeň a prodloužit její účinnost, je zvýšení tzv. rezervní alkality lázně. To spočívá v přídavku vodného roztoku hydroxidu sodného, popř. draselného k čerstvé lázni KORYNTu ECS a stanovení bodovitosti této lázně. Opět je nutno provozně odzkoušet na konkrétním odmašťovaném materiálu vhodnou koncentraci lázně včetně její rezervní alkality, k dosažení optimál-ních výsledků odmaštění materiálu a životnosti lázně. Je ovšem nutné též přihlížet ke korozní odolnosti odmašťovaného materiálu. Příklad zvýšené rezervní alkality lázně v rozmezí obvyklého dávkování 0 až 2 % hydroxidu sodného uvádí tabulka č. 2:

Tabulka č. 2 

Koncentrace

KORYNT ECS v %

1,0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

1,5

2,0

2,0

2,0

2,0

Dávkování NaOH v %

0,5

1,0

1,5

2,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Spotřeba v odměrného roztoku HCl v ml

19,1

19,8

20,4

20,8

21,1

21,8

22,1

22,8

23,0

23,5

24,1

24,8

K výměně pracovní lázně je třeba přikročit při jejím výrazném ztmavnutí, popř. ztratí-li lázeň odmašťo-vací účinnost i po obvyklém zvýšení rezervní alkality lázně. Při vzniku kalu doporučujeme lázeň pře-filtrovat.

Balení, skladování

KORYNT ECS se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Nutno chránit před mrazem!

Doprava

KORYNT ECS se dopravuje krytými dopravními prostředky za dodržení předpisů ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Účel použitíČištění strojů, součástek, podlah , Průmyslové odmašťovadlo, Vhodný pro vysokotlaké čištění
VlastnostiAlkalické, Aplikace ponořením, postřikem, ručně, Nepěnivé, Ředění 1:20 - 1:50
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz