Hledání dle kritérií

KORYNT 5115

vodný roztok fosfátů alkalického kovu. Fosfátovací prostředek pro železo, ocel, zinek a hliník s odmašťovacím účinkem v jednom pracovním postupu

Charakteristika výrobku

KORYNT 5115 vodný roztok fosfátů alkalického kovu.

Použití

Fosfátovací prostředek pro železo, ocel, zinek a hliník s odmašťovacím účinkem v jednom pracovním postupu. Přípravek je určen pro zlepšení korozní odolnosti, přilnavosti laků ke kovovému povrchu a k zamezení pronikání rzi pod lakovou vrstvu. Používá se pro aplikaci ponorem i postřikem.

Vlastnosti výrobku

KORYNT 5115 je nažloutlá, nízkoviskózní kapalina neomezeně mísitelná s vodou.

KORYNT 5115 musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Viskozita při 23 °C v mPa.s

4 až 10

PN-ZM 186/2001

Hustota 23 °C v kg.m-3

1230 až 1260

ČSN EN ISO 2811-1

Zpracování výrobku

KORYNT 5115 je dobře rozpustný ve studené vodě.  Pro aplikaci ponorem se obvykle používá 15 kg na 1000 l lázně a pro postřik 7 až 9 kg na 1000 litrů lázně. Doba ponoru  2 až 3 min, doba postřiku 1 až 3 min pracovní teplota aplikačního roztoku je 40 až 60 °C. Protože se pracovní lázeň během používání „vyčerpává„ - snižuje se obsah účinné látky, je třeba kontrolovat její obsah.  Tato kontrola se provádí  stanovením bodovitosti lázně.

Stanovení  bodovitosti :

Do 250 ml titrační baňky odpipetuje se 10 ml pracovní lázně a zředí se 40 ml destilované vody. Přidá se několik kapek indikátoru fenolftalein a titruje se odměrným roztokem c (NaOH)=0,1 ml.dm-3  do fialového zbarvení. Spotřeba odměrného roztoku  c (NaOH)=0,1 ml.dm-3  v ml je přímo bodovitostí roztoku.Bodovitost pracovní lázně v koncentraci 15 kg přípravku na 1000 litrů lázně se pohybuje v rozmezí 5 až 6 bodů. V případě poklesu bodovitosti pod potřebnou minimální hranici (obvykle 3 až 4 body) je třeba zesílit pracovní lázeň přidáním KORYNTU 5115. Zvýšení  bodovitosti o 1 se docílí přídavkem cca 2 kg KORYNTU  5115 do 1000 litrů lázně. K výměně lázně je třeba přikročit při jejím výrazném ztmavnutí. Při vzniku kalu je třeba lázeň přefiltrovat. 

Balení, skladování

KORYNT 5115 se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

KORYNT 5115 se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitíFosfátovací (ocel, hliník), Odmašťovací prostředky pro stavebnictví
VlastnostiAlkalické, Aplikace ponořením, postřikem, ručně, Ředění 1:20 - 1:50, Ředitelné
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz