Hledání dle kritérií

INDAKOR ZK

diethanolamid kyseliny olejové; inhibitor koroze, rozpustný v minerálních olejích.

Charakteristika výrobku

INDAKOR ZK je diethanolamid kyseliny olejové.

Použití

INDAKOR ZK je inhibitor koroze rozpustný v minerálních olejích.

Vlastnosti výrobku

INDAKOR ZK je hnědá viskózní kapalina

INDAKOR ZK musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Číslo aminové v mg KOH/g       

50 až 70

PN-ZM 174/2001

Číslo kyselosti v mg KOH/g

max. 10

PN-ZM 174/2001

Zpracování výrobku

Používá se v roztoku s běžnými oleji, v průmyslu barev a laků, v ochranných voscích a v kompozicích průmyslových pomocných prostředků slouží jako účinný prostředek k dočasné ochraně kovů proti korozi. Pro přípravu roztoků INDAKORu ZK se doporučuje teplota 50 až 80 °C.INDAKOR ZK chrání železné i neželezné kovy proti korozi v podmínkách 100 % relativní vlhkosti a částečně i v prostředí kyselin a solí (např. chloridů), vůči akumulátorové kyselině sírové. INDAKOR ZK lze použít k přípravě protikorozních prostředků na bázi olejů, vazelín, tuků, vosků, těkavých rozpouštědel apod. nebo ke zlepšení antikorozních vlastností ropných výrobků, jejichž hlavní funkcí je mazací nebo jiná speciální schopnost. INDAKOR ZK podstatně neovlivňuje mazací vlastnosti ropných výrobků. Použití ropných výrobků aditivovaných 1 až 10 % INDAKOR ZK je omezeno teplotou 100 až 120 °C. INDAKOR ZK se nemusí snášet s některými speciálními přísadami ropných výrobků, jako jsou některé antioxidanty nebo detergenty.

Použití

INDAKORu ZK je zvlášť výhodné tehdy, jestliže lze spojit některou výrobní operaci s konzervací. Například tažení, rovnání nebo leštění profilové oceli se většinou provádí v olejových lázních, přídavkem INDAKOR ZK k těmto olejům odpadá konzervace oceli jako samostatná operace. Minerální oleje nebo tuky s přísadou INDAKOR ZK (1 až 2 %) splňují normu pro konzervační prostředky (ČSN 03 8205). INDAKOR ZK by neměl být dlouhodoběji zatěžován teplotami nad 100 °C, neboť by mohlo dojít ke snížení jeho korozně ochranných vlastností. Při teplotě cca 140 °C dochází ke snížení ochranné účinnosti o 10 až 20 %, vlivem teplot nad 150 °C může dojít k částečnému rozkladu inhibitoru. INDAKOR ZK je i vhodný antikorozní prostředek pro základní rozpouštědlové barvy. Doporučené dávkování do 2 %.

Balení, skladování

INDAKOR ZK se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

INDAKOR ZK se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

 
Účel použitíHydraulické systémy, Olejové systémy
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz