Hledání dle kritérií

EBOLIT FAL

pojivo pro chemicky odolný tmel na podkladě furalaldolové pryskyřice, vhodný k přípravě chemicky odolných vyzdívek a podlah

Charakteristika výrobku

EBOLIT FAL je pojivo pro chemicky odolný tmel na podkladě furalaldolové pryskyřice, vhodný k přípravě chemicky odolných vyzdívek a podlah.

Použití

Pryskyřice EBOLIT FAL zpracovává ve směsi s práškovou Vý­plní FAL na samotvrditelný tmel (dále tmel FAL) ve hmotnostním poměru 27 až 30 dílů Výplně FAL na 10 dílů EBOLITU FAL. Připravené tmely jsou husté, pastovité hmoty, vhodné jako stěrkové tmely k tmelení chemických vyzdívek a podlah                                z kyselinovzdorných nebo alkalickovzdorných cihel. Tmelení možno provádět obvyklou technikou jako  u běžných fenolických tmelů. Dále je možno používat        k vytmelování nerovností a trhlin v betonu a zdivu před nátěry, fenolických vrstvených hmot a faolitu a k tmelení obkladů z těchto materiálů. 

Vlastnosti výrobku

Hnědočerná kapalina charakteristického zápachu. EBOLIT FAL lze vytvrzovat za normální teploty +15 až +20 °C na chemicky odolné tmely. Bližší údaje o chemické odolnosti jsou uvedeny v prospektu "Chemicky odolné tmely pro vyzdívky a oblože­ní".

EBOLIT FAL musí vyhovovat těmto znakům jakosti:

Znak jakosti 

Hodnota

Metodika stanovení

Konzistence 20 °C v s

70 až 150

ČSN EN ISO 2431

pH vodného výluhu

4 až 6

PN-ZM 150/2001

Přilnavost tmelu k povrchům

Tmel FAL vykazuje dobrou přilnavost ke keramice, bakelitu zdivu, dřevu, eternitu, není vhodný k tmelení kovů.

Fyzikální vlastnosti vytvrzeného tmelu při 20 °C 

Pevnost v tlaku (MPa)   

min. 87

Pevnost v tahu (MPa)                               

min. 7

Hustota (kg.m-3)

cca 1800

Vytvrzený tmel odolává silným neoxidujícím anorganickým kyselinám i organickým kyselinám a jejich solím, silným alkáliím, všem běž­ným organickým rozpouštědlům (jako jsou např. ketony, alkoholy, estery, uhlovodíky), dále dobře odolává fenolům, chlorfenolům, anilinu, pyridinu a sulfurylchloridu. Nesnáší oxidující látky a kyseliny.

Tmel FAL se skládá z těchto komponent:

1.  Pryskyřice EBOLIT FAL

2. Tvrdící VÝPLŇ FAL

K vytvrzování pryskyřice EBOLIT FAL se používá tvrdící výplň FAL v poměru 27 až 30 hmotnostních dílů práškové výplně a 10 hmotnostních dílů EBOLITU FAL

Zpracování výrobku

Do navážené tvrdící výplně zamícháme navážku pryskyřice EBOLIT FAL a vzniklou tmelovou pastu ihned zpracováváme. Mísíme jen tolik tmelu, kolik stačíme při dané době zpracovatelnosti spotřebovat a to maximálně 3 kg. Zpracovatelnost tmelu je 1 až 2 hodiny při 20 °C, po této době tuhne. Při vyšší teplotě klesne viskozita a do tekutiny, pro dosažení obvyklé hustoty, je možno vmíchat více výplně. Tím se do tmelu vpraví i více katalyzátoru a tmel tvrdne podstatně rychleji. Proto je nutné dodržovat pokud možno předepsanou teplotu a nemíchat najednou velká množství tmelu, protože tvrdnutí je silně exotermická reakce. Při nižší teplotě je tomu naopak, při 5 °C tvrdnutí ustává. Do tmelu se nesmí přidávat voda, která zhorší podstatně všechny chemické i fyzikální vlastnosti. Mísení tmelů provádíme nejlépe v porcelánových, smaltovaných, nerezových nebo umělohmotných nádobách, které lze dobře vyčistit od zbytků vytvrzeného tmelu. Vytvrzení namíchaného tmelu proběhne během 10 až 12 hodin do gumovitého stavu a během 24 hodin při 20 °C do pevného stavu. Plné pevnosti ve spojích nabývá tmel asi po 10 dnech, plnému chemickému zatížení může být vystaven po 28 dnech zrání.Tmelené vyzdívky z EBOLITU FAL nesmějí být vystaveny korozivnímu prostředí, pokud nejsou dokonale vytvrzeny.

Spotřeba TMELU FAL přípravu 1m2  podlahy

při spárování

1,1 kg

při kladení podkladu pro dlažbu

5,6 kg

Chemická odolnost vytvrzeného tmelu FAL

- Vytvrzený EBOLIT FAL odolává :

- 85 % kyselině fosforečné

- 80  kyselině sírové

-37 % kyselině solné

- Kyselině octové ledové

- Kyselině mravenčí cca 80 %

- Kyselině dusičné do 5 % koncentrace

- Kyselině chloroctové do cca 50 %

- Hydroxidu draselnému do koncentrace cca 25 %

- Hydroxidu sodnému do koncentrace cca 25 %

- Čpavku 25 %

- Fenolu, trikresolu, chlorfenolu

- Rozpouštědla - snáší aceton, etanol - butanol, trichlorbenzen, etylacetát, chloroform, trichloretylen, toluen, benzín, ropu.

- Báze - snáší pyridinové báze, čistý pyridin, anilin.

- Chemikálie - snáší peroxid vodíku do 5 %, sulfurylchlorid, sirník sodný 25 %.

- Proti působení oxidačních činidel je lépe použít EBOLIT FF.

- Proti střídavému působení silně kyselého a silně alkalického prostředí použít EBOLIT FA.

- Proti silným organickým i anorganickým kyselinám použít EBOLIT AB.

Neodolává aromatickým, chlorovaným uhlovodíkům, esterům a ketonům, v nichž bobtná. V každém případě a zvláště při složitějších chemických prostředcích, doporučujeme před aplikací Tmelu FAL provést laboratorní ověření na vzorku vytvrzeného tmelu v daném prostředí. 

Balení, skladování

EBOLIT FAL  se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

EBOLIT FAL se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění. 

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitíPokládací tmel, Spárovací tmel
VlastnostiDvojsložkové izolační materiály, Odolnost izolačních materiálů v alkalickém prostředí, Odolnost izolačních materiálů vůči anorganickým kyselinám, Odolnost izolačních materiálů vůči organickým kyselinám
EBOLIT FA EBOLIT FA je vhodný jako stěrkový tmel k tmelení chemických vyzdívek a podlah z kyselinovzdorných nebo elektrografitových cihel a kabřinců.
EBOLIT FF modifikovaná fenol-furaldehydová pryskyřice vhodná k přípravě chemicky odolných vyzdívek a podlah vystavených vlivu oxidujících kyselin
VÝPLŇ FAL Směs minerálních mouček a kysele reagujícího katalyzátoru
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz