Hledání dle kritérií

EBOLIT FA

EBOLIT FA je vhodný jako stěrkový tmel k tmelení chemických vyzdívek a podlah z kyselinovzdorných nebo elektrografitových cihel a kabřinců.

Charakteristika výrobku

EBOLIT FA je pojivo pro chemicky odolný tmel na bázi furfurylalkoholové pryskyřice, vhodný pro tmelení keramiky, betonu, zdiva, dřeva, bakelitu a k přípravě chemicky odolných vyzdívek a plastbetonů.

Použití

Pryskyřice EBOLIT FA se zpracovává ve směsi s práškovou VÝPLNÍ FA na samotvrditelný tmel (dále tmel FA) ve hmotnostním poměru 27 až 30 dílů VÝPLNĚ FA na 10 dílů EBOLITU FA. Připravené tmely jsou husté, pastovité hmoty, vhodné jako stěrkové tmely k tmelení chemických vyzdívek a podlah z kyselinovzdorných nebo elektrografitových cihel a kabřinců. Tmelení možno provádět obvyklou technikou jako u běžných fenolických tmelů typu AB. Dále je možno používat k vytmelování nerovností a trhlin v betonu a zdivu před nátěry, k tmelení sololitu, fenolických vrstvených hmot a faolitu. Lze jich rovněž použít k tmelení obkladů z těchto materiálů. Jsou také vhodné pro potěry, plastbetony a jako zalévací hmota.

Vlastnosti výrobku

Jedná se o hnědočernou kapalinu charakteristického zápachu. EBOLIT FA lze vytvrzovat za normální teploty +15 až +20 °C na chemicky odolné tmely. Bližší údaje o
chemické odolnosti jsou uvedeny v prospektu "Chemicky odolné tmely pro vyzdívky a obložení". Tepelná odolnost vytvrzených tmelů metoda dle Vicata 220 až 250 °C

Přilnavost tmelu k povrchům, pevnost spojů

Tmel FA vykazuje dobrou přilnavost ke keramice, bakelitu, zdivu, dřevu, eternitu, vyzrálému betonu a vytvrzeným polyesterovým, epoxidovým, furanovým a fenolickým pryskyřicím. Pevnost tmelených spojů ve smyku je po dokonalém vytvrzení tmelu u betonu, keramiky a zdiva obvykle vyšší než pevnost původních materiálů. Při tmelení dřeva a bakelitu činí pevnost ve smyku tmelených spojů cca 3,5 až 6,0 MPa. Tmel FA nelze používat ke spojování kovů, na nichž nedrží.

Fyzikální vlastnosti vytvrzeného tmelu při 20 °C

Pevnost v tlaku (MPa)min. 60
Pevnost v tahu (MPa)min. 5
Tepelná odolnost (suché teplo)do 150 °C
Smrštění při vytvrzení (%) cca 0,1

Vytvrzený tmel odolává vodě, silným alkáliím, neoxidujícím kyselinám i organickým, dále alifatickým a cyklickým uhlovodíkům a alkoholu. Nesnáší oxidující látky a
kyseliny, estery, ketony, aromatické a chlorované uhlovodíky, fenoly a pyridin.

Tmel FA se skládá z těchto komponent:

1. Pryskyřice EBOLIT FA

2. Tvrdící VÝPLŇ FA

K vytvrzování pryskyřice EBOLIT FA se používá tvrdící VÝPLŇ FA v poměru 27 až 30 hmotnostních dílů práškové výplně a 10 hmotnostních dílů EBOLITU FA.

EBOLIT FA musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvalityHodnotaMetodika stanovení
Konzistence 20 oC (s)80 až 150ČSN EN ISO 2431

Zpracování výrobku

Použití tmelu FA jako vyzdívkový tmel: Do navážené tvrdící výplně zamícháme navážku pryskyřice a vzniklou tmelovou pastu ihned zpracováváme. Mísíme jen tolik tmelu, kolik stačíme při dané době zpracovatelnosti spotřebovat a to maximálně 3 kg. Tmel je nutno zpracovat do 1,5 hodiny při 20 °C, po této době tuhne. Při vyšší teplotě klesne viskozita a do tekutiny, pro dosažení obvyklé hustoty, je možno vmíchat více výplně. Tím se do tmelu vpraví i více katalyzátoru. To urychlí tuhnutí, které u tohoto typu může při vyšší teplotě proběhnout i bleskově. Proto je nutné dodržovat předepsanou teplotu a nemíchat najednou velká množství tmelu, protože tvrdnutí je silně exotermická reakce. Při nižší teplotě je tomu naopak, při 5 °C tvrdnutí ustává. Do tmelu se nesmí přidávat voda, která zhorší podstatně všechny chemické i fyzikální vlastnosti. Mísení tmelů provádíme nejlépe v polyetylénových nádobách, které se snadno čistí od zatvrdlých zbytků tmelu. Vytvrzení namíchaného tmelu proběhne během 10 až 12 hodin do gumovitého stavu a během 24 hodin při 20 °C do pevného stavu. Plné pevnosti ve spojích nabývá tmel asi po 10 dnech.

Použití zalévacího tmelu

Namíchaný tekutý tmel možno použít k zalévání spár a trhlin v betonu nebo mezi dlaždicemi v podlahových vyzdívkách.

Spotřeba pryskyřice EBOLIT FA pro přípravu 1 m2 podlahy

při spárování1,2 kg
pro dlažbu6 kg
pro cihly8 kg

Poznámky k aplikaci tmelu FA:

V případě nutnosti zvýšit odolnost tmelu vůči aromatickým uhlovodíkům (benzen, etylacetát, tetrachlorethylén, trichlorethylén, sirouhlík), případně ketonům, lze tuto odolnost docílit promísením pryskyřice EBOLIT FA s cca 20 % práškového rozpustného paraformaldehydu. Nutno však počítat s tím, že doba zpracovatelnosti tmelu se tím zkrátí asi na jednu čtvrtinu, protože paraformaldehyd reagující s pryskyřicí během tvrzení působí jako urychlovač. Další nevýhodou je zvýšená nasákavost ve vodě. Tmelené vyzdívky z EBOLITU FA nesmějí být vystaveny korozivnímu prostředí pokud nejsou dokonale vytvrzeny.

Chemická odolnost vytvrzeného tmelu FA :

Vytvrzený EBOLIT FA odolává silným neoxidujícím kyselinám i organickým, například:

- 85 % kyselině fosforečné

- 60 % kyselině sírové

- 33 % kyselině solné

- Koncentrované kyselině octové

- Koncentrované kyselině mravenčí a olejové

- Alifatickým a cyklickým uhlovodíkům, alkoholům (benzín, hexan, cyklohexanol, vyšší mastné alkoholy, minerální oleje, ropa), vodě.

-Silným alkáliím (20 až 50 % hydroxidu sodnému, draselnému, vápenatému).

Neodolává

- Oxidujícím látkám a kyselinám jako jsou například kyselina dusičná, chromová, peroxid vodíku, chlornany, kterým vzdoruje jen omezeně. Podstatně lépe odolává fenolfuralový tmel FF, vytvořený z EBOLITU FF a VÝPLNĚ FF.

- Aromatickým, chlorovaným uhlovodíkům, esterům a ketonům, v nichž bobtná. Kromě toho se rychleji porušuje sirouhlíkem, fenoly, pyridinovými bázemi a anilinem. V těchto případech je vhodné použít tmel FAL, vytvořený z EBOLITU FAL a VÝPLNĚ FAL.

Vytvrzený EBOLIT FA je dále napadán a nesnáší koncentrovanou kyselinu sírovou nad 80 % oleum a kyselinu chlorsulfonovou. V každém případě a zvláště při složitějších chemických prostředcích, doporučujeme před aplikací Tmelu FA provést laboratorní ověření na vzorku vytvrzeného tmelu v daném prostředí.

Balení, skladování

EBOLIT FA se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

EBOLIT FA se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně
poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Účel použitíPokládací tmel, Spárovací tmel
VlastnostiDvojsložkové izolační materiály, Odolnost izolačních materiálů v alkalickém prostředí, Odolnost izolačních materiálů vůči anorganickým kyselinám, Odolnost izolačních materiálů vůči organickým kyselinám
EBOLIT FAL pojivo pro chemicky odolný tmel na podkladě furalaldolové pryskyřice, vhodný k přípravě chemicky odolných vyzdívek a podlah
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz