Hledání dle kritérií

EBOLIT AB

pojivo pro kyselinovzdorný vyzdívací tmel na bázi fenolformaldehydových pryskyřic

Charakteristika výrobku

EBOLIT AB je pojivo pro kyselinovzdorný vyzdívací tmel na bázi fenolformaldehydových pryskyřic, vhodný pro středně namáhané kyselinovzdorné vyzdívky a podlahy. Je to modifikovaný fenolformaldehydový resol.

Použití

Pryskyřice EBOLIT AB se zpracovává v kombinaci s práškovou VÝPLNÍ AB na samotvrditelný tmel (dále tmel AB) ve hmotnostním poměru 3 díly VÝPLNĚ AB na 1 díl EBOLITU AB. Tmel AB je používán jako pojivo keramických, uhlíkových, kamenných, čedičových a podobných dlaždic a tvarovek pro účely chemicky odolné ochrany budov a technologických souborů.

Vlastnosti výrobku

EBOLIT AB ve směsi s VÝPLNÍ AB je tvrditelný za normální teploty +15 až +20 °C. Vytvrzený tmel je prakticky hydrofóbní a odolný do teploty 150 °C. Pod teplotou   +15 °C se vytvrzování zpomaluje a pod +5 °C se úplně zastavuje. Při teplotě nad +20 °C se snižuje konzistence EBOLITU AB a zvyšuje se spotřeba VÝPLNĚ AB.

Zpracovatelnost namíchaného tmelu je až 2 hodiny při +20 °C. Doba tvrdnutí tmelu je 24 hodin při +20 °C, plnou chemickou odolnost získává asi po 28 dnech zrání.

Fyzikální vlastnosti vytvrzeného tmelu při 20 °C
Pevnost v tlaku (MPa)min. 30
Pevnost v tahu (MPa)min. 3
Pevnost v ohybu (MPa)min. 7
Smrštění při vytvrzení (%)cca 0,3

Tmel AB se připravuje z následujících komponent:

Pryskyřice EBOLIT AB

Hnědočervené pryskyřičné pojivo s charakteristickým zápachem po použitých surovinách. Delším skladováním dochází k dalšímu nárůstu konzistence a k vysazení vodné vrstvy na povrchu. EBOLIT AB je zpracovatelný do konzistence 200 s.

Prášková tvrdící VÝPLŇ AB

Směs minerálních mouček s přídavkem kysele vytvrzujícího katalyzátoru. Podstatnou kvalitativní podmínkou VÝPLNĚ AB je doba tuhnutí tmelu AB. Při teplotě min. 20 °C musí být tmel, připravený z 3 hmotnostních dílů Výplně a 1 dílu EBOLITU AB ztuhlý do 24 hodin. Znakem kvality je také zpracovatelnost tohoto tmelu, která musí být při teplotě 20 °C ± 1°C min. 30 minut.

EBOLIT AB musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvalityHodnotaMetodika stanovení
Konzistence 20 oC (s)40 až 60ČSN EN ISO 2431
pH vodného výluhu7,5 aý 8,5PN-ZM 148/2001

Zpracování výrobku

Do navážené tvrdící VÝPLNĚ AB zamícháme navážku pryskyřice a vzniklou tmelovou pastu ihned zpracováváme. Mísíme jen tolik tmelu, kolik stačíme při dané době
zpracovatelnosti tmelu zpracovat, tj. asi během 45 minut při teplotě 20 °C. Při vyšších teplotách se doba zpracovatelnosti zkracuje. Pryskyřice EBOLIT AB obsahuje vždy jisté množství vody, proto je nutno dát ji před zpracováním alespoň 24 hodin v klidu odsadit a případnou vrstvu odloučené vody z pryskyřice pečlivě odlít.Teprve potom je možno pryskyřici zpracovat na tmel. Práškovou tvrdící výplň nutno pečlivě chránit před vlhkem.

Příprava Tmelu AB pro vyzdívací tmel

Do 30 hmotnostních dílů práškové tvrdící VÝPLNĚ AB pro EBOLIT AB zamícháme 10 hmotnostních dílů tekuté pryskyřice EBOLIT AB a homogenně promísíme. Vzniklou tmelovou pastu ihned zpracováváme běžnými zednickými způsoby. Namíchaná tmelová pasta je nejlépe zpracovatelná do 45 minut při 20 °C, později tuhne a obtížně se zpracovává. Vytvrzení tmelu ve spárách vyzdívek proběhne do pevného stavu během 24 hodin při teplotě 20 °C.Po 96 hodinách až 1 týdnu tvrdnutí, doporučujeme pro dosažení dokonalého vytvrzení tmelu ve spárách provedené vyzdívky vyhřát 6 až 10 hodin na 80 až 100 °C. Dosáhne se tak dobré soudržnosti tmelu s podkladem a tmelenými materiály (cihlami) při dosažení plné chemické odolnosti a pevnosti tmelu. Vytvrzený tmel je tmavé barvy.

Spotřeba TMELU AB pro přípravu 1m2podlahy

spárování
1,2 kg
podkladdlažba6 kg

cihly8 kg

Podmínky k aplikacím tmelu AB pro chemickou vyzdívku:

a) Betonové nebo cihlové podklady s cementovou omítkou pro prováděné chemické vyzdívky musí být zcela suché, dobře izolované proti vodě a vnější vlhkosti, obvykle kvalitní asfaltovou izolací. Je to důležité zejména v případě výskytu agresivních vod. Podklady musí být dostatečně staticky dimenzovány pro dané zatížení.

b) Betonové nebo cihlové podklady s cementovou omítkou doporučujeme před provedením chemické vyzdívky opatřit nepropustnou chemicky odolnou membránou, obvykle v podobě asfaltové izolace, příp. fólií z PVC, kaučuku, opanolu nebo polyetylénu. Důvodem tohoto opatření je zamezit napadení a zničení podkladu např. betonu, korozivním médiem (kyselinami) při eventuálním mechanickém porušení těsnosti provedené chemické vyzdívky v tmelených spárách.

c) Tmel AB má nízkou přilnavost k hladkým glazovaným plochám. Doporučujeme proto tyto plochy před spárováním zdrsnit obroušením karborundem.

d) V případě možného nebezpečí lokálního napadení kyselinovzdorné vyzdívky z EBOLITU AB silně agresivními látkami, jako jsou např. koncentrovaná kyselina sírová, oleum, vyšší koncentrace kyseliny dusičné (narušují tmel), provádí se zpravidla pokládání vyzdívky do vrstvy tmelu z vodního skla. Vlastní spárování se pak provede tmely na bázi EBOLITU. V tomto případě je velmi důležité spáry s tmelem vytřít (neutralizovat) 10 % alkoholickou kyselinou solnou a teprve po 24 hodinách, po dokonalém vyschnutí kyseliny ve spárách, provést spárování tmely na bázi EBOLITU. Důvodem je, že tmely z vodního skla jsou silně alkalické a znemožňovaly by vytvrzení ebolitového tmelu (pryskyřice AB, FA, FF, FAL ).

e) Spáry vyzdívek musí být před tmelením zcela suché, prosté prachu a mastnoty. Během spárování a tvrzení tmelů musí být prováděné dílo chráněno před vlivem páry nebo vody. Šířku spár volíme obvykle v rozsahu 6 až 10 mm. Hotové spáry se po 24 hodinách (20 °C) přetírají pryskyřicí EBOLIT AB. Zlepší se tak po vytvrdnutí podstatně jak vodotěsnost, tak otěruvzdornost tmelu ve spárách.

f) Pro mísení tmelu AB je nutno použít čisté a suché nádoby a nářadí. Zcela nežádoucí je znečištění tmelem, cementem, vápnem nebo jinými látkami alkalické povahy.

g) Provedené chemické vyzdívky nesmějí být vystaveny korozivním vlivům dříve, dokud nejsou tmely
ve spárách dokonale vytvrzeny.

h) Nevytvrzená pryskyřice EBOLIT AB, stejně tak tmel, jsou dobře rozpustné v acetonu nebo etylacetátu, kterými lze dobře čistit tmelem potřísněná místa. Zatuhlý tmel je již nerozpustný.

Chemické odolnosti tmelu AB

Vytvrzený tmel AB odolává prakticky všem neoxidujícím anorganickým kyselinám a snáší i kyseliny organické. Odolává velmi dobře kyselině sírové, kyselině solné všech koncentrací, kyselině fosforečné všech koncentrací, dále odolává i kyselině octové, mravenčí, vyšším mastným kyselinám. Rovněž odolává kyselinám typu benzensulfonové, toluensulfonové, naftalensulfonové a solím uvedených kyselin. Tmel AB snáší dobře roztoky sody, amoniaku a vápna, je však rychle napadán i zředěnými roztoky hydroxidu sodného nebo draselného a nedoporučujeme jej proto používat pro toto korozivní prostředí. Dobrou odolnost vykazuje tmel AB proti většině uhlovodíků, jako jsou ropa, pohonné směsi, minerální oleje, toluen, benzen a chlorované uhlovodíky. Neodolává, rozrušuje se koncentrovanými kyselinami, jako je kyselina sírová o koncentraci nad 80 %, oleem a kyselinou chlorsulfonovou. Tmel se též narušuje látkami a kyselinami oxidujícími, např. chlornanem sodným, kyselinou dusičnou a kyselinou chromovou. Rovněž se porušuje kyselinou fluorovodíkovou. U tmelu AB je nutno počítat s nízkou odolností proti alkáliím. S malou odolností u tmelu AB nutno také počítat vůči acetonu, alkoholu, butanolu a esterům, např. metylacetátu, a dále pak fenolovým vodám a zředěným roztokům organických bází. Proti střídavému působení silně kyselého a silně alkalického prostředí doporučujeme použít pryskyřice EBOLIT FA, proti působení oxidujících činidel EBOLIT FF. Přistupuje-li ještě vliv fenolů, pyridinových bází, anilínu a polárních organických rozpouštědel, doporučujeme použití EBOLITU FAL.

Balení, skladování

EBOLIT AB se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

EBOLIT AB se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně
poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.
Účel použitíodolnost vůči uhlovodíkům, Pokládací tmel, Spárovací tmel
VlastnostiDvojsložkové izolační materiály, Odolnost izolačních materiálů vůči anorganickým kyselinám, Odolnost izolačních materiálů vůči organickým kyselinám
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz