Hledání dle kritérií

EBOLIT 508

EBOLIT 508/XXXX je samonivelační podlahovina k přípravě bezespárých podlah v interiérech. Před aplikací se vytvrzuje vhodným tvrdidlem např.

Charakteristika výrobku

EBOLIT 508/XXXX je nízkomolekulární epoxidová pryskyřice modifikovaná reaktivními ředidly s obsahem pigmentů a plniv. Vyrábí se v různých odstínech RAL
(508/1012, 508/1002, 508/7001, kde poslední čtyřčíslí vyjadřuje daný odstín RAL).

Použití

EBOLIT 508/XXXX je samonivelační podlahovina k přípravě bezespárých podlah v interiérech. Před aplikací se vytvrzuje vhodným tvrdidlem např. TVRDIDLO T 2605 v
poměru 100 hmotnostních dílů EBOLITU 508/XXXX a 30 hmotnostních dílů tvrdidla TVRDIDLO T 2605.

Vlastnosti výrobku

Kalná viskózní kapalina s odstínem podle stupnice RAL.

Vlastnosti vytvrzené podlahoviny stvrdidlem TVRDIDLO T 2605 (100 : 30)
Tvrdost po 24 h (23 °C) v MPamin. 30

Ostatní vlastnosti vytvrzené kompozice – lineární smrštění, nasákavost, pevnost vtahu a ohybu, rázová houževnatost a tažnost, přídržnost a obrusnost budou doplněny po jejich naměření.

EBOLIT 508/xxxx musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvalityHodnotaMetodika stanovení
Konzistence výtokovým pohárkem 6 mm při 23 oC (sek)50 až 120ČSN EN ISO 2431
Odstín dle stupnice RALpodle požadavků zákazníkavizuální porovnání s barevnou stupnicí

Zpracování výrobku

Vlastnosti betonového povrchu

Betonové podklady, na které bude aplikována samonivelační podlahovina EBOLIT 508/XXXX musí mít tyto parametry:

Pevnost v tlaku dle ČSN pro pojízdné plochyMPamin. 21,5
Pevnost v tlaku dle ČSN pro pochůzné plochyMPamin. 17,5
PřídržnostMPa) min. 1,5
Rovinnost povrchumm.m-1max. 1
Vlhkost betonové plochy% hmot.max. 4


Výrobek se aplikuje na suchý, rovný, bez prasklin, vyzrálý (min. 28 dní) beton izolovaný proti vlivům spodní vlhkosti, zbavený prachu a volných částic, skvrn od olejů, asfaltu, nátěrových hmot, nafty nebo jiných látek snižujících adhezi.

Penetrace podkladu

Vyhovuje-li podkladový beton, provádí se minimálně 24 hodin před vlastním kladením penetrace podkladu a to EBOLITEM 101 vytvrzovaný TVRDIDLEM P 11 v hmotnostním poměru 100 hm. dílů EBOLITU 101 : 1,2 hm. dílů TVRDIDLA P 11. K penetraci lze též použít EBOLIT 502 vytvrzovaný TVRDIDLEM P11 v hmotnostním poměru 100:12, nebo EBOLIT 103 vytvrzovaný TVRDIDLEM T 175 v hmotnostním poměru 100:150, event. EBOLIT 200 AC s TVRDIDLEM P 11 vhmotnostním poměru 100:2. Smyslem penetrace je zejména zpevnit povrch betonu a vytěsnit z něj vzduch. Po aplikaci penetračního nátěru nesmí být na povrchu betonu souvislá laková vrstva. Spotřeba penetrační kompozice je podle kvality a nasákavosti podkladu 300 až 700 g.m-2. Po ukončení penetrace je nutné dodržet technologickou přestávku min. 24 h před zahájením kladení podlahoviny EBOLIT 508/XXXX.

Kladení podlahoviny

EBOLIT 508/XXXX se nejprve důkladně zhomogenizuje např. ponorným vrtulovým míchadlem, aby se uvedl do vznosu veškerý sedimentovaný pigment a plnivo. Pak se za stálého míchání přidá vypočtené množství tvrdidla (TVRDIDLO T 2605). Mísící poměr vhmotn. dílech je 100 dílů EBOLITU 508/XXXX : 30 dílům tvrdidla TVRDIDLO T 2605. K rychlejšímu odpěnění směsi doporučujeme přídavek 0,2 až 0,3 % silikonového odpěňovače BYK A 525. Kompozice se míchá 2 až 3 minuty.
Doba zpracovatelnosti směsi po vylití na podklad je cca 20 min. Kladení podlahoviny doporučujeme provádět při teplotě podkladu min. 18 oC a teplotě prostředí 20 až 25 oC. Doporučená tloušťka vrstvy je 2 až 3 mm tj. spotřeba Ebolitu 508/XXXX je kolem 3 kg/m2.

Balení, skladování

EBOLIT 508/XXXX se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech
chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při
teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

EBOLIT 508/XXXX se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně
poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Dodatek: Další poznámky

Údaje a prohlášení uvedené v tomto technickém listu výrobku považujeme za správné a přesné, jsou určeny k tomu, aby poskytovaly vodítko pro schválené postupy ve stavebnictví. Výrobce neposkytuje , a ani nezmocňuje žádného svého obchodního či jiného zástupce, aby poskytoval jakékoliv záruky, ať již přímé nebo odvozené, týkající se tohoto materiálu a spojené s provedením, povětrnostními vlivy, konstrukcí, použitého vybavení či ostatních proměnlivých podmínek, které jsou zcela mimo jeho ovlivnění. Výrobce pouze zaručuje, že materiál odpovídá technickým podmínkám a jakákoliv odpovědnost vůči kupujícímu či uživateli tohoto výrobku je omezena pouze na výměnu výrobku.

Účel použitísamonivelační podlahovina
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz