Hledání dle kritérií

EBOLIT 505

používá se jako stavební lepidlo, lepící malta a tmelící hmota na beton, kámen, maltu a omítky, keramiku, sklo, azbestocement, ocel, hliník, polyestery a epoxidy.

Charakteristika výrobku

EBOLIT 505 A/B je dvousložková epoxidová tixotropní lepicí hmota bez těkavých rozpouštědel. Vyrábí se typ Normal a Rapid, liší se složkou B – Normal je Ebolit 505/BN a Rapid Ebolit 505/BR. Před použitím se mísí složka A se složkou B.

Použití

EBOLIT 505 A/B se používá jako stavební lepidlo, lepící malta a tmelící hmota na beton, kámen, maltu a omítky, keramiku, sklo, azbestocement, ocel, hliník, polyestery a epoxidy. Je vhodný na silové spojování tenkých spár, lepení a vlepování betonových prvků – mostních dílů, pilířů, konzol, obrubníků, k vyspravování svislých ploch a ploch nad hlavou, pro vlepování připojovacích želez, příchytek, držáků a skob zejména do betonu, omítek a jiných stavebních materiálů.

Vlastnosti výrobku

Vysoce tixotropní hmota, po smíchání složek A a B nestéká po svislé ploše ani ve vrstvě 15 mm.

Barva: Složka A bílá

            složka B tmavě šedá

            Směs šedá

Doba zpracovatelnosti při 20 °C: Rapid 15 až 20 min.

Normal 40 min. Vytvrzování v tenké vrstvě (2 mm, 20 °C): Rapid do 3 h

Vytvrzená kompozice má po 10 dnech tyto pevnostní hodnoty:

pevnost v tahu za ohybu                     

> 30 N/mm2

pevnost v tlaku                                  

> 60 N/mm2

pevnost v tahu                                   

> 15 N/mm2  

přilnavost k betonu                            

cca 4,5 N/mm2

přilnavost k oceli                               

cca 15 N/mm2

Chemická odolnost (14 dní po vytvrzení): Odolává vodě a roztokům alkalických hydroxidů, minerálním olejům a benzínům, neodolává silným kyselinám a koncentrovaným organickým kyselinám, ethanolu.

EBOLIT 505 A/B musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality

Hodnota

Metodika stanovení

Doba želatinace v min. Rapid 20 oC          

max. 35

ČSN EN ISO 3673-2

Doba želatinace v min. Normal 20 oC

55 až 70

ČSN EN ISO 3673-2

Vytvrzení v tenké vrstvě Rapid 20 oC  h

max. 3

 

Stékavost směsi po svislé podložce 15 mm

 nestéká

 

Zpracování výrobku

EBOLIT 505/A (složka A) se pro aplikaci mísí se složkou B -  na 100 hm. dílů EBOLITU 505/A

EBOLIT 505/BR (složka B Rapid)                            

25 hm. dílů

EBOLIT 505/BN (složka B Normal)                    

25 hm. dílů

Doba zpracovatelnosti při 20 °C (2 kg směsi): Rapid 15 až 20 min., Normal 40 min. Nejnižší doporučená teplota pro aplikaci: Rapid +5 °C , doba zpracovatelnosti 60 min. Normal +10 °C, doba zpracovatelnosti cca 90 min.

Postup při míchání a aplikaci

Celé balení složky B se přidá ke složce A. Míchá se elektrickým míchadlem při nízkých otáčkách max. 250 ot/min., až nejsou ve hmotě patrné žádné barevné šmouhy. Okamžikem smíchání obou komponent začíná běžet doba zpracovatelnosti, proto je možno rozdělit a smíchat balení v několika dávkách. Typ Normal se doporučuje používat při teplotách +10 až +30 °C, typ Rapid +10 až +20 °C. Tmel se na připravené povrchy nanáší špachtlí, zednickou lžící nebo zubovým hladítkem. Je třeba hmotu dokonale vetřít do podkladu, aby byly vyplněny všechny póry a praskliny. Při lepení ocelových dílů je třeba tyto díly dotlačit rovnoměrně na povrch, až se začne vytlačovat lepidlo. Ruce je třeba chránit ochrannými pracovními rukavicemi. Pracovní a míchací nástroje očistěte ihned od nevytvrzeného lepidla acetonem, xylenem nebo butylacetátem. Vytvrzenou hmotu odstraňte mechanicky. Ruce je třeba omýt důkladně vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Příprava povrchu

Betonový povrch musí být vyzrálý cca 3 týdny, dostatečně pevný – minimální pevnost v odtrhu je 1,5 N/mm2, zbavený mastných nečistot, prachu i písku. Maximální vlhkost podkladu 10 %. Prostý všech mastnot (oleje, tuky) musí být i povrch keramiky, skla a oceli. Ocel musí být navíc zbavena rzi a okují. Povrch oceli nesmí být orosen. Čištění provádět nejlépe těsně před lepením. Zatížení lze připravené podklady vystavit za 7 dní.

Balení, skladování

EBOLIT 505 A/B se dodává v kovových nebo plastových obalech dle dohody se zákazníkem. Hmotnost složky B v balení je 1/4 hmotnosti balení složky A. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

EBOLIT 505 A/B se dopravuje v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Dodatek – další poznámky

Údaje a prohlášení uvedené v tomto technickém listu výrobku považujeme za správné a přesné, jsou určeny k tomu, aby poskytovaly vodítko pro schválené postupy ve stavebnictví. Výrobce neposkytuje a ani nezmocňuje žádného svého obchodního či jiného zástupce, aby poskytoval jakékoliv záruky, ať již přímé nebo odvozené, týkající se tohoto materiálu a spojené s provedením, povětrnostními vlivy, konstrukcí, použitého vybavení či ostatních proměnlivých podmínek, které jsou zcela mimo jeho ovlivnění. Výrobce pouze zaručuje, že materiál odpovídá technickým podmínkám a jakákoliv odpovědnost vůči kupujícímu či uživateli tohoto výrobku je omezena pouze na výměnu výrobku. V žádném případě výrobce nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za zranění, škody či ztráty vzniklé, ať již přímo, nepřímo, náhodně, následně, či v souvislosti s používáním výrobku či pracemi s ním prováděnými.  Výrobce nebude odpovídat, jakýmkoliv způsobem, za jakékoliv vady, odchylky či změny podkladu, na který jsou jeho výrobky nanášeny.

Účel použitíTmel pro podlahy
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz