Hledání dle kritérií

EBOLIT 401/XXXX

používá se v kombinaci s tvrdidly T 150, T 2605 nebo Ancamide 2573 jako vysokosušinové nátěrové hmoty především k nátěrům betonových podlah.

Charakteristika výrobku

EBOLIT 401/XXXX je nízkomolekulární epoxidová pryskyřice obsahující reaktivní ředidlo a vysoko-vroucí rozpouštědla s obsahem plniv a pigmentů o hustotě asi 1450 kg/m3. Vyrábí se v odstínech RAL – šedá 7001, 7035 a jiných, dle objednávek zákazníků.

Použití

EBOLITY 401/XXXX se používají v kombinaci s tvrdidly T 150, Tvrdidlem T 2605 nebo Ancamide 2573 jako vysokosušinové nátěrové hmoty především k nátěrům betonových podlah, ale i jiných soudržných materiálů, např. sádrokartony, dřevotřísky atd. Uplatní se zejména tam, kde je požadována vysoká odolnost proti otěru, dobrá přilnavost k podkladu, omyvatelnost a částečná chemická odolnost.

Vlastnosti výrobku

Vzhled: Středněviskózní kapalina s odstínem podle stupnice RAL.

EBOLIT 401/XXXX musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Konzistence výtokovým pohárkem  4 mm při 23 °C v sekundách

30 až 90

ČSN  EN ISO 2431

Sušina 2 h/140 °C v %

min. 75

PN-ZM 452/2007

Odstín dle stupnice RAL

Podle požadavků zákazníka

PN-ZM 452/2007

Zpracování výrobku

 Mísící poměr

Tvrdidlo (hm. díly na 100 dílů Ebolitu 401/XXXX

T 150

T 2605

Ancamide 2573

Mísící poměr      

100:87

100:20

100:25

Ebolit 401/XXXX se nanáší štětcem, asfaltérskými košťaty nebo velurovými válečky na suchý, nejméně 28 dní vyzrálý betonový podklad, jehož povrch nesmí být kletován. Na povrchu nesmí být vystouplé cementové mléko. Povrch musí být zbaven všech mechanických nečistot, mastnot, zbytků starých nátěrů. Před vlastním zpracováním se Ebolit 401/XXXX dokonale promíchá v celém obsahu tak, aby se dobře dispergovaly hrubší podíly plniva, které delším skladováním mohly klesnout ke dnu. Pak se za stálého míchání vnáší odpovídající množství tvrdidla podle tabulky. Zpracovatelnost aktivované směsi je při 20 °C asi 2 hodiny. Teplota podkladu by neměla klesnout pod 15° C. Podklad musí být izolovaný nebo podsklepený, v opačném případě vzlínáním spodní vlhkosti dochází zpravidla k odlupování nátěrů. Maximální vlhkost betonového podkladu nesmí přesáhnout 4 %, při použití tvrdidla Ancamide 2573 lze připustit vyšší hodnotu vlhkosti podkladu. K dosažení nejlepších vlastností nátěrů, pro více namáhané plochy a u porézních podkladů doporučujeme provést penetraci podkladu: Ebolitem 101 s tvrdidlem P 11 v poměru 10:1,2, Ebolitem 200 AC s tvrdidlem P 11 v poměru 100:2 nebo bezrozpouštědlovým penetrantem Ebolit 502 s tvrdidlem  P 11 v poměru 100:12. Spotřeba penetračního nátěru se pohybuje od 0,3 do 0,8 kg/m2 podle savosti podkladu. Případné praskliny nebo trhliny v podkladu lze velmi dobře odstranit zatmelením epoxidovým tmelem Ebolit 505. Nátěr Ebolitem 401/XXXX se provádí nejméně 24 hodin po uvedených úpravách podkladu v jedné nebo více vrstvách. Více namáhané plochy (expediční  rampy atd.) doporučujeme opatřit třemi nátěry. Mezi provedením jednotlivých nátěrů musí být technologická přestávka 24 hodin. Pro zlepšení protiskluzných vlastností lze provést dodatečný posyp povrchu nevytvrzeného konečného nátěru např. jemným suchým křemičitým pískem. Nezakotvený posypový materiál se po vytvrzení odstraní smetením. Roztírání Ebolitu 401/XXXX se provádí tak, aby tloušťka jednoho nátěru byla max. 100-200 mm. Před nátěrem lze konzistenci Ebolitu 401/XXXX  upravit cca 10 % směsi xylen-butanol v hmotn. poměru 4:1. Spotřeba nátěrové hmoty na betonový podklad je asi 0,2 kg/m2 při jednom nátěru. Optimálních vlastností dosahuje vytvrzený Ebolit 401/XXXX při 20 °C C za 48 hodin po provedení konečného nátěru. Nátěr odolává zředěným kyselinám a hydroxidům, všem běžným rozpouštědlům, etylacetátu jen krátkodobě. Neodolává fenolu.         

Balení, skladování

EBOLIT 401/XXXX se dodává v dobře uzavřených kovových nebo plastových obalech s odnímatelným víkem, předem dohodnutých s odběrateli. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

EBOLIT 401/XXXX se dopravuje v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Dodatek – Další poznámky

Údaje a prohlášení uvedené v tomto technickém listu výrobku považujeme za správné a přesné, jsou určeny k tomu, aby poskytovaly vodítko pro schválené postupy ve stavebnictví. Výrobce neposkytuje , a ani nezmocňuje žádného svého obchodního či jiného zástupce, aby poskytoval jakékoliv záruky, ať již přímé nebo odvozené, týkající se tohoto materiálu a spojené s provedením, povětrnostními vlivy, konstrukcí, použitého vybavení či ostatních proměnlivých podmínek, které jsou zcela mimo jeho ovlivnění. Výrobce pouze zaručuje, že materiál odpovídá technickým podmínkám a jakákoliv odpovědnost vůči kupujícímu či uživateli tohoto výrobku je omezena pouze na výměnu výrobku. V žádném případě výrobce nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za zranění, škody či ztráty vzniklé, ať již přímo, nepřímo, náhodně, následně, či v souvislosti s používáním výrobku či pracemi s ním prováděnými.  Výrobce nebude odpovídat, jakýmkoliv způsobem, za jakékoliv vady, odchylky či změny podkladu, na který jsou jeho výrobky nanášeny.

 

VlastnostiDvojsložkové nátěrové hmoty, Použití v interiéru, Ředitelné nátěrové hmoty
TVRDIDLO T 150 v kombinaci s epoxidovými pryskyřicemi se používá k přípravě dvousložkových nátěrových hmot, zasychajících na vzduchu při normální i zvýšené teplotě
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz