Hledání dle kritérií

EBOL SP-N - odformovací prostředek

separační prostředek pro použití při výrobě betonových dílců z teplých betonových směsí ve vertikálních i horizontálních formopodložkách

Charakteristika výrobku

EBOL SP-N je směs minerálních olejů a živočišných tuků s přísadou antikorozního přípravku. Používá se jako speciální odformovací přípravek pro různé stavební technologie.

Použití

EBOL SP-N je separační prostředek, jeho vlastnosti jej určují pro použití při výrobě betonových dílců z teplých betonových směsí ve vertikálních i horizontálních formopodložkách. EBOL SP-N lze použít i při dalších způsobech zpracování betonových směsí. Vrstva EBOL SP-N separuje účinně na celé ošetřené ploše, včetně tvarově složitých částí a současně v EBOLu SP-N přítomná antikorozní přísada omezuje korozívní působení na separovaných plochách.

Vlastnosti výrobku

EBOL SP-N je nažloutlá až světle hnědá kapalina nemísitelná s vodou, charakteristického zápachu.

Obsah organických rozpouštědel

charakteristika 

jednotka

hodnota

hustota produktu

g.cm-3

0,860

obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem

kg/kg produktu

0,055

obsah celkového organického uhlíku

kg/kg produktu

0,046

obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %

% objemové

93,20

EBOL SP-N musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Hustota při 20 °C v kg.m-3

800 až 950

ČSN 65 0342

Viskozita při 20 °C v mPa.s

max. 42

PN-ZM 133/2001

Zpracování výrobku

EBOL SP-N lze nanášet běžnými typy nanášecích zařízení používaných v panelárnách, aniž by bylo třeba tato zařízení speciálně upravovat.

Příklad použití

EBOL SP-N se nanese ve formě aerosolu na kovovou formopodložku ve vertikální baterii se spotřebou 0,10 až 0,15 kg/m2. Již při této spotřebě nedochází při následném plnění forem betonovou směsí k odstranění filmu EBOLu SP-N.

Balení, skladování

EBOL SP-N se dodává v železných cisternách, v železných sudech o objemu 200 litrů, případně v jiných, předem dohodnutých obalech.Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku. V tomto případě sepřed použitím doporučuje vytemperování na teplotu cca 25 °C a následná homogenizace.

Doprava

EBOL SP-N se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

 

Účel použitíOdformovací prostředky
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz