Hledání dle kritérií

EBOL SL-TU - přípravek pro asfaltéry

přísada do asfaltových penetračních laků a do ředěných asfaltů na obalování drti za mokra

Charakteristika výrobku

EBOL SL-TU je reakční produkt vyšších mastných kyselin s polytopickými aminy.

Použití

Ebol SL-TU se používá jako přísada do asfaltových penetračních laků a do ředěných asfaltů na obalování drti za mokra.

Vlastnosti výrobku

EBOL SL-TU je viskózní tmavě hnědá kapalina amoniakálního zápachu, neionogenní.

Obsah organických rozpouštědel

charakteristika 

jednotka

hodnota

hustota produktu

g.cm-3

0,950

obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem

kg/kg produktu

0,08

obsah celkového organického uhlíku

kg/kg produktu

0,042

obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %

% objemové

90,90

 EBOL SL-TU musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Číslo kyselosti v mg KOH/g

max. 110

PN-ZM 130/2001

Obsah dusíku v %

min. 3,5

PN-ZM 130/2001

Číslo jodové

min. 55

ČSN EN ISO 3961

Zpracování výrobku

Ebol SL-TU se používá při obalování kameniva živicí a k přípravě asfaltových penetračních laků. Zvyšuje přilnavost ředěných asfaltů na kyselé obalované drtě. Roztoky v živících snášejí dlouhodobé zahřívání až na 150 °C beze změny aktivit.

1. Obalování drceného kameniva

Dávkování těsně před obalováním         

0,1 až 0,3 % hmot. na živici

24 hod. před obalováním          

0,5 % hmot. na živici

7 až 14 dní před obalováním     

0,7 až 1 % hmot na živici

2. Příprava asfaltů

Ředěný asfalt ARRT 50 A          

0,5 % hmot. váhy asfaltu

Asfalt. regener. pojiva řady ARP

0,7 % hmot.

Tmely ATS, ATN                      

0,5 až 0,7 % hmot.

Asfaltový penetrační lak ALPA   

0,5 až 0,7 % hmot.

2.1 Použití do horkého asfaltu

Při výrobě (rafinérie, aditivování asfaltů) se dávkuje přímo do roztavené živice 0,5 %  EBOLu SL-TU a to nejlépe dávkovacím čerpadlem. EBOL SL-TU se  zahřívá na teplotu asi 60 °C. Doporučená viskozita horkého asfaltu je cca 200 mPa.s. Vzhledem k vysoké teplotě asfaltu (160 až 180 °C) se doporučuje přidávat EBOL SL-TU až těsně před obalením. Zásobník lze dobře promíchat oběhovým čerpadlem. Nedoporučuje se skladovat asfalt s přídavkem EBOLu SL-TU při vysokých teplotách. V obalovnách drti se pro zlepšení kvality živice přidává 0,5 až  0,7 % EBOLu SL-TU do zásobníku s živicí. Homogenizaci zásobníku je nejlepší provést oběhovým čerpadlem. Při aplikačních laboratorních testech dle ČSN 73 6161 (736161) se na zkoušky používá jako kamenivo granodeorit, který má velmi špatnou přilnavost. Lepší vlastnosti má diabas a bazalt.

2.2 Použití do ředěných asfaltů

Do ředěných asfaltů (asfaltové nátěry) se přidává 0,5 až 1 % EBOLu SL-TU. Při výrobě se aplikuje při teplotě asi 50 °C EBOL SL-TU, zahřátý na teplotu 50 až   60 °C. Při homogenizaci ředěných asfaltů se používá vrtulové míchadlo. Je možné též použít statický směšovač.

Balení, skladování, doprava

EBOL SL-TU se dodává v železných sudech o objemu 200 litrů, případně v jiných, předem dohodnu-tých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku. V tomto případě se před použitím doporučuje vytemperování na teplotu cca 25 °C a následná homogenizace.

Doprava

EBOL SL-TU se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

 

Účel použitíPřípravky pro asfaltéry
EBOL SL-T přísada do asfaltových penetračních laků a do ředěných asfaltů na obalování drti za mokra
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz