Hledání dle kritérií

KORYNT D60

KORYNT D60 je možno použít v řadě aplikací, kde lze využít tradičních vlastností alifatických rozpouštědel na bázi lakových benzinů tj. jako rozpouštědlo a ředidlo ve výrobách pryží, barev, čisticích a odmašťovacích směsí.


Charakteristika výrobku
KORYNT D60 je organické nízkoaromatické rozpouštědlo typu „white spirit“ splňuje doporučení Evropské vědecké komise pro expoziční limity sledovaných škodlivin (červen 2006).
Použití
KORYNT D60 je možno použít v řadě aplikací, kde lze využít tradičních vlastností alifatických rozpouštědel na bázi lakových benzinů tj. jako rozpouštědlo a ředidlo ve výrobách pryží, barev, čisticích a odmašťovacích směsí. Současně vedle dobré rozpouštěcí schopnosti se vyznačuje nízkým obsahem ekotoxikologicky sledovaných aromatických sloučenin (maximální obsah méně než 0,4 % hm.) včetně nízkého obsahu síry (méně než 1 mg/kg) a benzenu (méně než 1 mg/kg).
Vlastnosti výrobku
KORYNT D60 je nízkoviskózní kapalina, s vodou prakticky nemísitelná. KORYNT D60 je hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti. Bod vzplanutí je cca 63 °C.
Obsah organických rozpouštědel
charakteristika jednotka hodnota
hustota produktu g.cm-3 0,792
obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem kg/kg produktu 1,0
obsah celkového organického uhlíku kg/kg produktu 0,85
obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým % % objemové 0,0

KORYNT D60 musí vyhovovat těmto znakům kvality:
Znak kvality Hodnota Metodika stanovení
hustota při 15 oC (kg.m-3) 774 až 809 PN-ZM 629/2011

Zpracování výrobku
KORYNT D60 lze používat jak v tradičních technologiích při studených čisticích procesech, tak v moderních typech myček:
- čištění štětcem, postřikem nebo ponorem
- ultrazvuková čisticí zařízení
- velké čisticí linky – ostřikovací zařízení a ponorné kádě
- po přestavbě lze využít i zařízení na odmašťování horkou párou
- ekologické mycí stoly.
Balení, skladování
KORYNT D60 se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.
Doprava
KORYNT D60 se dopravuje krytými dopravními prostředky, nepodléhá předpisům ADR/RID.
Záruční doba
Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.
Poznámka
Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.
Účel použitíAutomobilový průmysl, Čištění ultrazvukových zařízení, Ekologické mycí stoly, Průmyslové odmašťovadlo, Studené čistící procesy
VlastnostiAplikace ponořením, postřikem, ručně, Hořlavina III. tř. nebezpečnosti, Neředí se, nízkoaromatický, středně těkavý, Vysoký čistící účinek
KORYNT D30 organické rozpouštědlo a ředidlo ve výrobách pryží, barev, čisticích a odmašťovacích směsí
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz