Hledání dle kritérií

KORYNT D30

organické rozpouštědlo a ředidlo ve výrobách pryží, barev, čisticích a odmašťovacích směsí


Charakteristika výrobku
KORYNT D30 je organické rozpouštědlo na bázi n-alkanů a isoalkanů. Jedná se o nízkoaromatické organické rozpouštědlo typu „white spirit“ a splňuje doporučení Evropské vědecké komise pro expoziční limity sledovaných škodlivin (červen 2006).
Použití
KORYNT D30 je možno použít v řadě aplikací, kde lze využít tradičních vlastností alifatických rozpouštědel na bázi lakových benzinů tj. jako rozpouštědlo a ředidlo ve výrobách pryží, barev, čisticích a odmašťovacích směsí. Současně vedle dobré rozpouštěcí schopnosti se vyznačuje nízkým obsahem ekotoxikologicky sledovaných aromatických sloučenin (typický obsah pod 50 ppm) a včetně nízkého obsahu síry (pod 2 ppm). Toto umožňuje větší flexibilitu při použití ve formulacích čističů, zejména „cold cleaner“ a ve vodných mikroemulzích. Pro tyto účely nabízí CHEMOTEX Děčín a.s. i dodání vhodného emulgátoru, např. EBOL EM-326.
Vlastnosti výrobku
KORYNT D30 je nízkoviskózní kapalina, s vodou prakticky nemísitelná. KORYNT D30 je hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Bod vzplanutí je cca 36 °C.
Obsah organických rozpouštědel
charakteristika jednotka hodnota
hustota produktu g.cm-3 0,773
obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem kg/kg produktu 1,0
obsah celkového organického uhlíku kg/kg produktu 0,85
obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým % % objemové 0,0

KORYNT D30 musí vyhovovat těmto znakům kvality:
Znak kvality Hodnota Metodika stanovení
Hustota při 15oC (kg.m-3) 755 až 775 PN-ZM 624/2011

Zpracování výrobku
EBOL KORYNT D30 lze používat jak v tradičních technologiích při studených čisticích procesech, tak v moderních typech myček:
- čištění štětcem, postřikem nebo ponorem
- ultrazvuková čisticí zařízení
- velké čisticí linky – ostřikovací zařízení a ponorné kádě
- po přestavbě lze využít i zařízení na odmašťování horkou párou
- ekologické mycí stoly
Balení, skladování
KORYNT D30 se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.
Doprava
KORYNT D30 se dopravuje krytými dopravními prostředky, v souladu s předpisy ADR/RID.
Záruční doba
Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.
Poznámka
Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.
Účel použitíČištění ultrazvukových zařízení, Ekologické mycí stoly, Elektrotechnický průmysl, Průmyslové odmašťovadlo, Studené čistící procesy
VlastnostiAplikace ponořením, postřikem, ručně, Hořlavina II. tř. nebezpečnosti, málo těkavý, Neředí se, nízkoaromatický, Vysoký čistící účinek
KORYNT D60 KORYNT D60 je možno použít v řadě aplikací, kde lze využít tradičních vlastností alifatických rozpouštědel na bázi lakových benzinů tj. jako rozpouštědlo a ředidlo ve výrobách pryží, barev, čisticích a odmašťovacích směsí.
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz