Hledání dle kritérií

EBOL TBT 1

Používá na odmaštění a vyčištění kovových ploch, strojních součástí a různých součástek železničních vagónů i jiných strojních zařízení od vazelín a tuků na bázi kovových mýdel.

Charakteristika výrobku

EBOL TBT 1 je vysoce účinná směs organických rozpouštědel. Použitá organická rozpouštědla se vyznačujívysokou odmašťovací schopností a velmi rychlou
odpařivostí.

Použití

EBOL TBT 1 se používá na odmaštění a vyčištění kovových ploch, strojních součástí a různých součástek železničních vagónů i jiných strojních zařízení od vazelín a
tuků na bázi kovových mýdel. Přípravek je založen na základní bázi – organickém rozpouštědle, proto je možné jej použít v odzkoušených případech i k ředění různých
laků, např. asfaltových.

Vlastnosti výrobku

EBOL TBT 1 je nízkoviskózní kapalina, s vodou prakticky nemísitelná. Je hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti. Bod vzplanutí je cca -11 °C. Je proto nutné
dodržovat všechna bezpečnostní opatření pro práci s látkami vysoce hořlavými!

EBOL TBT 1 musí vyhovovat těmto znakům jakosti:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Hustota 20 oC v kg.m-3

690 až 720

PN-ZM 526/2009

Vzhled

Čirá bezbarva až slabě nažloutlá kapalina

vizuálně

 Obsah organických rozpouštědel

Charakteristika

Jednotka

hodnota

hustota produktu

g.cm-3

0,705

Obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem

kg/kg produktu

1,0

 

Obsah celkového organického uhlíku

kg/kg produktu

0,86

Obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %

% objemové

0,0 


Zpracování výrobku

Přípravek EBOL TBT 1 je určený hlavně pro ruční čištění a odmašťování kovových předmětů a strojních součástí. Lze jej však použít i na čištění textilií.

Balení, skladování

EBOL TBT 1 se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných
před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti
výrobku.

Doprava

EBOL TBT 1 je přípravek vysoce hořlavý, dopravuje krytými dopravními prostředky, podléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit,
zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.
Účel použitíPrůmyslové odmašťovadlo, Studené čistící procesy
VlastnostiAplikace ponořením, postřikem, ručně, Hořlavina I. tř. nebezpečnosti, Neředí se, středně těkavý, vysoce aromatický, Vysoký čistící účinek
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz