Hledání dle kritérií

EBOL MST 30 DWA/A

Synergická směs organického rozpouštedla a povrchově aktivní látky, která urychluje proces sušení, následující po operaci čištení-odmaštování

Charakteristika výrobku

EBOL MST 30 DWA/A je synergická směs organického rozpouštědla a povrchově aktivní látky, která urychluje proces sušení, následující po operaci čištění-odmašťování. Použité nízkoaromatické rozpouštědlo typu „white spirit“ splňuje doporučení Evropské vědecké komise pro expoziční limity sledovaných škodlivin (červen 2006). Použitá povrchově aktivní látka (dewatering additive – DWA) je směs multifunkčních alkoholů, smáčedel, deaktivátorů, jakož i vhodných typů neiontových povrchově aktivních látek.

Použití

EBOL MST 30 DWA/A je možno použít v řadě aplikací, kde lze využít tradičních vlastností alifatických rozpouštědel na bázi lakových benzinů tj. jako rozpouštědlo a ředidlo ve výrobách pryží, barev, čisticích a odmašťovacích směsí. Současně vedle dobré rozpouštěcí schopnosti se vyznačuje nízkým obsahem ekotoxikologicky sledovaných aromatických sloučenin (typický obsah pod 50 ppm) včetně nízkého obsahu síry (pod 2 ppm). Negativní výsledky Doctor testu dle ASTM 235 (ČSN ISO 5275). Toto umožňuje větší flexibilitu při použití ve formulacích čističů, zejména „cold cleaner“ a ve vodných mikroemulzích. Pro tyto účely nabízí CHEMOTEX Děčín a.s. i dodání vhodných emulgátorů.

Vlastnosti výrobku

EBOL MST 30 DWA/A je nízkoviskózní kapalina, s vodou prakticky nemísitelná. EBOL MS T30 DWA/A je hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Bod vzplanutí je cca 36 °C.

EBOL MST 30 DWA/A musí vyhovovat těmto znakům kvality: 

Znak kvality

Hodnota

Metodika stanovení

Hustota 15 °C v kg.m-3

768 až 788

PN-ZM 726/2015

Vzhled

čirá bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina

vizuálně

 Obsah organických rozpouštědel

charakteristika

jednotka

hodnota

hustota produktu

g.cm-3

0,778

obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem

kg/kg produktu

0,97

obsah celkového organického uhlíku

kg/kg produktu

0,82

obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %

% objemové

3,0

Zpracování výrobku

EBOL MS T30 DWA/A lze používat jak v tradičních technologiích při studených čisticích procesech, tak v moderních typech myček:

-  čištění štětcem, postřikem nebo ponore

-  ultrazvuková čisticí zařízení

-  velké čisticí linky – ostřikovací zařízení a ponorné kádě

-  po přestavbě lze využít i zařízení na odmašťování horkou párou

-  ekologické mycí stoly

Balení, skladování

EBOL MST 30 DWA/A se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

EBOL MST 30 DWA/A se dopravuje krytými dopravními prostředky, v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Účel použitíČištění ultrazvukových zařízení, Ekologické mycí stoly, Průmyslové odmašťovadlo, Studené čistící procesy
VlastnostiAplikace ponořením, postřikem, ručně, Hořlavina II. tř. nebezpečnosti, Neředí se, nízkoaromatický, středně těkavý, Vysoký čistící účinek
EBOL MST 60 DWA/A Synergická směs organického rozpouštědla a povrchově aktivní látky. Je nízkoviskózní kapalina, s vodou prakticky nemísitelná. Ebol MS-T 60 DWAP je hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti, bod vzplanutí je cca 62 °C.
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz